ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ , ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1966 ਈ: ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ :-isMG swihb sMq hrcMd isMG jI
lONgovwl
isMG swihb jQydwr jwgIr isMG jI
pUhlw
isMG swihb sMq l`Kw isMG
Aqly vwly
isMG swihb ig: jsvMq isMG jI isMG swihb sMq hwkm isMG jI
kIrqn purw
ig: myhr isMG jI isMG jI
(kwiemukwm jQydwr)
isMG swihb ig: kyvl isMG jI isMG swihb BweI blvMq isMG jI nMdgVH isMG swihb igAwnI gurmuK isMG isMG jI
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ
isMG swihb ig: hrpRIq isMG jI
Website Compatible with latest Browers supports Firefox 18 (and above),Chrome 24 (and above)