q^q SRI dmdmw swihb dy ieiqhws nUM drswauNdI vY~bsweIt lWc

qlvMfI swbo:15 ApRYl (munIS) is`K jgq dy cOQy q^q, q^q SRI dmdmw swihb vjoN jwxy jWdy ieiqhwisk ngr qlvMfI swbo ijsnUM srkwr v`loN piv`qr Sihr dw drjw id`qw hoieAw hY dy smu`cy ieiqhws nUM drswauNdI hoey ie`k A`j ie`Qy ie`k vY~bswiet jwrI kIqI geI hY[vY~bswiet nMU SRomxI gurduAwrw pRbMDk kmytI dy pRDwn s.Avqwr isMG (m`kV) v`loN jwrI kIqI geI [ ies vY~bsweIt nUM kulivMdr isMG if`K v`loN iqAwr kIqw igAw hY[ies vY~bswiet ijs iv`c iesdw smu`cw ieiqhws Aqy mOjUdw smyN dIAW gqIivDIAW qoN ielwvw rozwnw dw mu`K vwk vyiKAw, suixAw qy piVHAw jw skygw nUM scu`jy FMg nwl iqAwr kIqw igAw hY[ieh vY`bsweIt ijsdw dw nWm www.takhatsridamdama sahib.com hY nUM SRomxI gurduAwrw pRbMDk kmytI ny kwPI slwihAw hY[pRDwn ny ies kwrj dy au~dm krqw dy kwrj dI SlwGw kridAW ikhw ik Aijhy nOjvwn ieMjInIAr hmySw vDweI dy pwqr rhy hn[aunHW ikhw ies nwl nwnknWm lyvw SrDwlU kwPI ku`J hwisl kr skxgy[ies mOky idljIq isMG bydI sk`qr, mohx isMG bMgI AMiqRg kmytI mYNbr, ipRMsIpl fw.AmrjIq isMG qy mYnyjr jgpwl isMG qoN ielwvw hor SKSIAqW mOjUd sn[

Website Compatible with latest Browers supports Firefox 18 (and above),Chrome 24 (and above)