ਬੁਰਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਇਹ ਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬੁਰਜ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਠਕੋਨਾ 70 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

pMny     1  | 2  |  3  | 4  |  5  |  6  | 7  |  8  | 9  |  10  | 11  |  12  | 13  | Website Compatible with latest Browers supports Firefox 18 (and above),Chrome 24 (and above)